Blank pixel

Statens va-nämnd har upphört vid årsskiftet 2015/2016

Pågående mål i Va-nämnden har överlämnats till den av landets fem mark- och miljödomstolar som är behörig. Avgörande för domstolarnas behörighet är i huvudsak den allmänna va-anläggningens lokalisering. För överklagade länsstyrelsebeslut avgör länsstyrelsens lokalisering.

Va-nämndens avgöranden
Domstolsverket har publicerat Va-nämndens avgöranden på Sveriges Domstolars webbplats:
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Domar-beslut-och-handlingar/Statens-va-namnds-avgoranden/.

För information om domsområdena och kontaktuppgifter till mark- och miljödomstolarna
se Domstolsverketshemsida
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Tingsratt/Mark--och-miljodomstol/
och
http://www.domstol.se/Statens-va-namnd/

Se också
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010984-om-mark-_sfs-2010-984/


För den som efter den 1 januari 2016 önskar väcka talan enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller att en sådan talan ska väckas i behörig mark- och miljödomstol.